MB SSHTETJEN RAJONEVE KOMBËTARE TË BE-SË

NGA SHENIMI I INITIATIVIT T C QYTETAR EURVE EVROPIAN!

Shtë për ju, paraardhësit tuaj dhe pasardhësit tuaj.

Bëhet fjalë për trashëgiminë dhe të ardhmen tuaj.

E ardhmja jone.

Për një Evropë të larmishme dhe të drejtë.

PSE T S MB SSHTETI Nisma e Qytetarëve për Rajonet Kombëtare?

Ne dëshirojmë të arrijmë që politika e zhvillimit rajonal të BE-së t'u kushtojë vëmendje të veçantë rajoneve me karakter kombëtar, etnik, kulturor ose gjuhësor që janë të ndryshëm nga ato të rajoneve përreth (rajone aka kombëtare).

Mënyra e dëshirueshme për të zbatuar këtë "vëmendje të veçantë" të kërkuar, do të ishte krijimi i një skeme të veçantë të financimit brenda politikës së zhvillimit rajonal të BE-së, i cili do të ishte i arritshëm drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht për rajonet kombëtare.

Ne dëshirojmë që Bashkimi Evropian të kontribuojë në mënyrë aktive në ruajtjen e diversitetit të pasur kulturor dhe gjuhësor të BE-së, me anë të sigurimit të mbështetjes së duhur financiare për rajonet kombëtare për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin e tyre të veçantë brenda vendit të tyre përkatës.

Le ta bëjmë këtë iniciativë të suksesshme, pasi diversiteti kulturor i Evropës përfaqësohet jo vetëm nga shtetet, por edhe nga rajonet kombëtare që nuk njihen aktualisht nga BE.

Nisma nuk ka të bëjë me mbrojtjen e minoriteteve. Ne, komunitetet që banojnë në rajone kombëtare, jemi popuj dhe kombe. Ne përfaqësojmë shumicën në vendet tona përkatëse, dhe ne kemi ruajtur atë shumicë që prej qindra vjet.

Rajonet kombëtare të bashkuara janë një fuqi e madhe në Evropë. Le të veprojmë në përputhje me rrethanat! Le ta bëjmë zërin tonë të dëgjuar në Bruksel!

Afati i fundit për mbledhjen e nënshkrimeve është 7 maj 2021.

Duhen vetëm një minutë për të ndryshuar të ardhmen tonë të përbashkët për më mirë!